Isomere des Hexanols

Grundstruktur: Hexanol;  Variation: Stellung der OH-Gruppe
1-Hexanol
n-Hexanol
primärer Alkohol
2-Hexanol sekundärer A.
3-Hexanol sekundärer A.
Grundstruktur: 1-Pentanol;  Variation: Stellung der CH3-Gruppe
2-Methyl-1-pentanol
2-Methyl-pentanol-1
2-Methyl-pentanol
primärer Alkohol
3-Methyl-1-pentanol
3-Methyl-pentanol-1
3-Methyl-pentanol
primärer Alkohol
4-Methyl-1-pentanol
4-Methyl-pentanol-1
4-Methyl-pentanol
iso-Pentanol
primärer Alkohol
Grundstruktur: Pentanol-(2);  Variation: Stellung der CH3-Gruppe
2-Methyl-2-pentanol
2-Methyl-pentanol-2
tertiärer A.
3-Methyl-2-pentanol
3-Methyl-pentanol-2
sekundärer A.
4-Methyl-2-pentanol
4-Methyl-pentanol-2
sekundärer A.
Grundstruktur: Pentanol-(3);  Variation: Stellung der CH3-Gruppe
2-Methyl-3-pentanol
2-Methyl-pentanol-3

 

sekundärer A.
3-Methyl-3-pentanol
3-Methyl-pentanol-3

 

tertiärer A.
Grundstruktur: Butanol-(1);  Variation: Stellung der CH3-Gruppe
2,2-Di-Methyl-1-butanol
2,2-Dimethyl-butanol-1
 
primärer Alkohol
2,3-Di-Methyl-1-butanol
2,3-Dimethyl-butanol-1

 

primärer Alkohol
3,3-Di-Methyl-1-butanol
3,3-Dimethyl-butanol-1
primärer Alkohol
Grundstruktur: Butanol-(2);  Variation: Stellung der CH3-Gruppe
2,3-Di-Methyl-2-butanol
2,3-Di-Methyl-butanol-2
tertiärer A.
3,3-Di-Methyl-2-butanol
3,3-Di-Methyl-butanol-2

 

sekundärer A.
3-Ethyl-1-butanol
3-Ethyl-butanol-1

 

primärer A.
update: 23.11.2020                                             zurück        zur Hauptseite